Τ. 213 0381374

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Σχετικά με την συντήρηση κτιρίων η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:

Γίνεται επιτόπου επίσκεψη στο έργο από έμπειρους μηχανικούς της εταιρείας μας στην οποία καταγράφονται οι υφιστάμενοι εξοπλισμοί και οι ανάγκες συντήρησης τους. Συζήτηση με τον πελάτη για τον καθορισμό των αναγκών, του ωραρίου επισκέψεων συντήρησης κ.λ.π. Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος προληπτικής συντήρησης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του κτιρίου. Σύνταξη εντύπων με τις εργασίες που θα εκτελούνται ανά συντήρηση (Τα έντυπα αυτά συμπληρώνουν οι τεχνικοί σε κάθε επίσκεψη και κοινοποιούνται στον υπεύθυνο που ορίζει ο πελάτης ώστε να υπάρχει έλεγχος της διαδικασίας). Καθορισμός χρονικών ορίων επέμβασης σε περίπτωση διορθωτικής συντήρησης.

Οι επεμβάσεις διορθωτικής συντήρησης – επισκευής βλαβών συνήθως χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Επεμβάσεις άμεσης ανάγκης σε περίπτωση που η βλάβη επηρεάζει την λειτουργία του κτιρίου (π.χ. απώλεια παροχής ρεύματος, πλήρης απώλεια φωτισμού). Συνήθως ο χρόνος απόκρισης σε επεμβάσεις άμεσης ανάγκης είναι μέσα σε δύο ώρες από την κλήση. Επεμβάσεις επισκευών εξοπλισμού όταν η βλάβη δεν επηρεάζει άμεσα την λειτουργία του κτιρίου με χρόνο απόκρισης την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκτέλεση νέων εγκαταστάσεων ή αλλαγών σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Στην περίπτωση αυτή δίνεται πρώτα οικονομική προσφορά στην οποία διευκρινίζεται και ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας.

Επίσης η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει το facility management ενός κτιρίου. Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνουμε για λογαριασμό του πελάτη τον συντονισμό και τον έλεγχο των εργασιών των διαφόρων συνεργείων και ο πελάτης επικοινωνεί μόνο μαζί μας για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει. Τα εν λόγω συνεργεία μπορεί να είναι είτε επιλογή του πελάτη, είτε πρότασή μας (φροντίζοντας πάντα να εξασφαλίζουμε τις πιο οικονομικές αλλά και ποιοτικές εργασίες).

Στα πλαίσια του facility management μπορούμε να καλύψουμε τα παρακάτω συστήματα: Κλιματισμού – θέρμανσης Υδραυλικά – αποχετευτικά δίκτυα Καθαρισμός Οικοδομικές εργασίες