Τ. 213 0381374

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ

Όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία (5 Μαρτίου 2004) υπάρχει η υποχρέωση τακτικού ελέγχου όλων των νέων αλλά υφιστάμενων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ώστε να διασφαλίζεται πως η εγκατάσταση είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις που ορίζονται από τα πρότυπα

Συγκεκριμένα στο Άρθρο 5 (του 2ου τεύχους του ΦΕΚ 470, έκδοσης 5 Μαρτίου 2004)

Έλεγχοι και επανέλεγχοι των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων καθορίζονται τα εξής:

1. Για κάθε νέα εγκατάσταση υποχρεωτικά πραγματοποιείται έλεγχος πριν την πρώτη ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης ή εφόσον λάβει χώρα σημαντική τροποποίησή της. 2. Για τις υφιστάμενες «παλιές» εγκαταστάσεις πραγματοποιείται υποχρεωτικά επανέλεγχός τους σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ανάλογα με τη χρήση της εγκατάστασης, ως εξής:

α) Εάν το οίκημα χρησιμοποιείται ως κατοικία και αντίστοιχους χώρους, ο επανέλεγχος πραγματοποιείται τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια

β) Εάν το οίκημα χρησιμοποιείται ως κλειστός επαγγελματικός χώρος στο οποίο υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, ο επανέλεγχος πραγματοποιείται τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια

γ) Εάν το οίκημα χρησιμοποιείται ως κλειστός επαγγελματικός χώρος στο οποίο δεν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, ο επανέλεγχος πραγματοποιείται τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια

δ) Σε περίπτωση χώρων ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, διενεργείται επανέλεγχος τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο

ε) Σε περίπτωση επαγγελματικών εγκαταστάσεως στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ κλπ) διενεργείται επανέλεγχος τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης , πριν την επανασύνδεση

στ) Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες χρήσης εφόσον υπάρξει αλλαγή της χρήσης της εγκατάστασης ή στην περίπτωση που η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς) ή μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία)

ζ) Μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων

Όμως πέρα από την νομοθεσία ο έλεγχος μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης είναι απαραίτητος για να προστατέψει την δική μας ζωή και την περιουσία μας. Δυστυχώς η συνηθέστερη αιτία πυρκαγιάς σε κατοικίες και επαγγελματικά κτίρια είναι τα βραχυχυκλώματα.

Από τις 16 Αυγούστου 2011 το έντυπο ελέγχου και επανελέγχου άλλαξε και ουσιαστικά επιβάλλεται η διενέργεια συγκεκριμένων ελέγχων ώστε να διασφαλιστεί η ύπαρξη σωστής εγκατάστασης.

Η εταιρεία μας διαθέτει κατάλληλο πιστοποιημένο όργανο με το οποίο πραγματοποιεί τις μετρήσεις που απαιτούνται ώστε όχι μόνο να συμπληρώνεται η Υπεύθυνη Δήλωση του Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη αλλά και να ελέγχεται πλήρως η ηλεκτρολογική σας εγκατάσταση.

Υπάρχει δυνατότητα και για αυθημερόν έκδοση του πιστοποιητικού.