Τ. 213 0381374

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Το αντικείμενο των ηλεκτρολογικών μελετών είναι ευρύ και πολύπλευρο. Παρακάτω μπορείτε να δείτε μια συνοπτική περιγραφή ηλεκτρολογικών μελετών:

Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης: είναι η εκπόνηση της σχετικής μελέτης (σχέδια και εκθέσεις) από διπλωματούχο – πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, η οποία κατατίθεται στην πολεοδομία για την έκδοση οικοδομικής άδειας, και γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η μελέτη Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ξεκινάει από την μελέτη θεμελιακής γείωσης (απαραίτητη βάση της νομοθεσίας σε όλες τις νεοαναγειρόμενες οικοδομές) και την μελέτη αντικεραυνικής προστασίας. Στην συνέχεια γίνεται η μελέτη ισχυρών ρευμάτων (φωτισμός-πρίζες-λοιπά φορτία) καθώς και ασθενών ρευμάτων (τηλεφωνικό δίκτυο – δίκτυο τηλεόρασης – οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας).

Μελέτη εφαρμογής: Η μελέτη εφαρμογής της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης γίνεται πάντα σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα (ή και τον διακοσμητή ). Αρχικά καταγράφονται οι ανάγκες των ιδιοκτητών και άλλα πρακτικά θέματα όπως οι θέσεις των επίπλων και σύμφωνα με αυτά εκπονείται η μελέτη εφαρμογής. Μια ολοκληρωμένη μελέτη εφαρμογής λαμβάνει υπόψη πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις και τροποποιήσεις και προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τις ζημιές που θα απαιτηθούν στην τοιχοποιία για την εκτέλεση αυτών των τροποποιήσεων. Επίσης γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθούν χώροι επισκεψιμότητας (shaft) ώστε να υπάρχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, προς έλεγχο τους όταν αυτό είναι απαιτητό. Τέλος μια μελέτη εφαρμογής μπορεί να προτείνει την χρήση κεντρικού συστήματος UPS το οποίο θα διασφαλίσει την αδιάλειπτη παροχή ενέργειας σε κρίσιμες εγκαταστάσεις-συστήματα (π.χ. server εταιρειών κλπ).

Μελέτη Φωτισμού κτιρίου: εκπονείται με τη βοήθεια εξειδικευμένων προγραμμάτων ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου. Ο σωστός φωτισμός ενός κτίσματος το κάνει περισσότερο λειτουργικό ενώ του προσδίδει και ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία. Γίνεται επιλογή τύπων και θέσεων φωτιστικών σωμάτων, αναδεικνύονται οι ιδιαιτερότητες και οι όψεις ενός κτιρίου (αρχιτεκτονικός φωτισμός)

Μελέτη Εξοικονόμησης ενέργειας: εκπονείται τόσο σε νέες όσο και σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Μια προσεκτική μελέτη της ενεργειακής ταυτότητας της οικίας σας, του καταστήματος ή γενικά του οικήματός σας μπορεί να σας αποκαλύψει συνήθειες ή εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν μεγάλη και άσκοπη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά τον οικιακό ή επαγγελματικό προϋπολογισμό. (π.χ. φώτα που ανάβουν ξεχασμένα ή χωρίς να είναι απαραίτητο). Η μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας σας προτείνει λύσεις όχι απαραίτητα σύνθετες και ακριβές αλλά με άμεσα αποτελέσματα. Στο κομμάτι της εξοικονόμησης ενέργειας βασικό ρόλο διαδραματίζει όπως αναλύεται παρακάτω και η μελέτη διαχείρισης κτιρίων –Έξυπνο σπίτι.

Μελέτη διαχείρισης κτιρίου (BMS-Smart home): Με τα συστήματα διαχείρισης κτιρίων ή έξυπνο σπίτι (για πιο μικρής έκτασης εφαρμογές) μπορεί να γίνει έλεγχος συσκευών κεντρικά αλλά και απομακρυσμένα (status ON-OFF). Τέτοια συστήματα μπορεί να είναι ο φωτισμός, η ψύξη-θέρμανση, και τα συστήματα ασφαλείας (συναγερμός – πυρανίχνευση-κάμερες) για τα οποία πέρα από απομακρυσμένο έλεγχο μπορούμε να έχουμε και καταγραφή ή online παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο.

Μελέτη δομημένης καλωδίωσης: Στην σημερινή εποχή η δομημένη καλωδίωση ακόμη και σε μια οικία δεν περιορίζεται στις κλασσικές επιλογές (τηλέφωνο, επίγεια τηλεόραση). Η χρήση του διαδικτύου ενσύρματα απαιτεί καλωδίωση σημείων data, ενώ και η καλωδιακή τηλεόραση ζητείται σε πολλές εγκαταστάσεις.

Μελέτη κίνησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων: Σε μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις η μελέτη φορτίων και κίνησης είναι απαραίτητη ώστε να επιτευχθεί ισορροπία στα φορτία και των τριών φάσεων αλλά και να γίνει η σωστή επιλογή των μέσων προστασίας των φορτίων και των καλωδιώσεων. Σε περίπτωση μη εξισορροπημένων φορτίων υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε μεγαλύτερη κατανάλωση αλλά και να υπάρξει διακοπή στην λειτουργία των συστημάτων λόγω υπερφόρτωσης.