Τ. 213 0381374

ΑνακαινIσεις

Περιγραφή εργασιών για ανακαίνιση οικιών  (ευρείας και μικρής κλίμακας)

  ΣΤΑΔΙΟ Α (Πριν τα γκρεμίσματα –  σχέδια)

  • Αποτύπωση υφιστάμενης εγκατάστασης
  • Συζήτηση με τον πελάτη για τον προσδιορισμό των αναγκών και εκτέλεση νέας μελέτης για έλεγχο της επάρκειας της παροχής που ηλεκτροδοτεί το κτίσμα καθώς και της επάρκειας των υφιστάμενων καλωδιώσεων.
  • Απενεργοποίηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και τοποθέτηση προσωρινού εργοταξιακού πίνακα ώστε να εκτελεστούν οι επόμενες εργασίες από όλα τα συνεργεία (π.χ. γκρεμίσματα) χωρίς να διατρέχει κάποιος κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

  ΣΤΑΔΙΟ Β ( Χτισίματα νέων τοιχίων)

  Με την ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης νέων τοιχίων ή του καθορισμού της νέας διαρρύθμισης προχωρούμε στην εκτέλεση των σωληνώσεων και λοιπών εργασιών ως εξής:

  • Συζήτηση με τον πελάτη για τον καθορισμό των θέσεων των σημείων (πριζών, διακοπτών) ανάλογα με τη διαρρύθμιση των δωματίων και τις ανάγκες του χρήστη.
  • Καθορισμός σημείων συλλογής ασθενών και ισχυρών ρευμάτων (πίνακες ασθενών και ισχυρών ρευμάτων αντίστοιχα). Στη φάση αυτή και την προηγούμενη θα απαιτηθεί συνεργασία και με τον εγκαταστάτη υδραυλικό ώστε να αποφευχθεί π.χ η τοποθέτηση πρίζας στο σημείο που θα τοποθετηθεί ένα σώμα καλοριφέρ.
  • Σκάψιμο τοιχίων με κομπρεσέρ ή ειδική φρέζα ανάλογα με τις προδιαγραφές του κτιρίου.
  • Τοποθέτηση σωληνώσεων, κουτιών διακοπτών και κουτιών διακλάδωσης.

  ΣΤΑΔΙΟ Γ (Επιχρίσματα)

  • Τοποθέτηση καλωδίων και εκτέλεση απαραίτητων διακλαδώσεων
  • Τοποθέτηση ερμαρίων πινάκων

  ΣΤΑΔΙΟ Δ (Χρωματισμοί)

  • Τοποθέτηση ραγοϋλικού
  • Μετά τον 1ο χρωματισμό των τοιχίων τοποθετούνται οι μηχανισμοί μόνο των πριζοδιακοπτών. Στην συνέχεια ηλεκτροδοτείται και ελέγχεται όλη η εγκατάσταση για τυχόν βλάβες.
  • Μετά το τελικό στάδιο χρωματισμού τοποθετούνται τα εξωτερικά πλαίσια των πριζοδιακοπτών, οι μετώπες των πινάκων και εάν αυτό ζητηθεί τοποθετούνται τα φωτιστικά σώματα.